Bà Võ Thị Trung Trinh - Phó giám đốc Sở TTTT TP.HCM trình bày Báo cáo kết quả triển khai ứng dụng CNTT năm 2018 và phương hướng năm 2019.
Thursday, 08/04/2021, 14:38 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
1 Download Hình
# of Views: 116