title

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 96%
Thursday, 23/12/2021, 07:50 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Tính đến ngày 15/12/2021, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số dịch vụ công đủ điều kiện trung bình trên cả nước đạt 96%...

Ảnh minh họa

Thông tin này được đưa ra trong dự thảo báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 22/12/2021. Trong năm 2020, tỷ lệ này mới đạt 30,85% và năm 2019 là 10,76%.

Trong tổng số dịch vụ công cả nước, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2021 đạt 68% (khoảng 81.446 dịch vụ). Tỷ lệ này năm 2020 là gần 55,7% và năm 2019 là 20,15%.

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ đạt 36,47%, giảm 1,35% so với cùng kỳ năm 2020 (đạt 38,33%). Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tỷ lệ này giảm do năm 2021 số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 tăng cao (tăng 15.868 dịch vụ), mục tiêu năm 2021 là 50%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến đạt 29,80% (tăng 6,82% so với cùng kỳ năm 2020), mục tiêu năm 2021 là 30%.

 

Tính đến 15/12/2021, cả nước đã có 70 bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Như vậy, trong năm  qua, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được đẩy mạnh. Nhằm thực hiện mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, Bộ Thông tin và Tuyền thông đã đồng hành, hướng dẫn, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để các cơ quan, đơn vị thực hiện thành công, đúng tiến độ Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.

Tuy nhiên, dự thảo báo cáo cũng chỉ rõ, tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến chưa đạt tới mục tiêu đề ra do người dân chưa có thói quen, kỹ năng sử dụng. Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước chưa thực sự thuận tiện…

Nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực tế triển khai của các chính sách cũ tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đã xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang hoặc cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin  trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2024 sẽ tập trung thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đạt 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến. Định hướng đến năm 2025, tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)…

Đỗ Phong

Nguồn: vneconomy.vn

# of Views: 221