Lộ trình chuyển đổi sang mô hình Chính quyền số - Chính quyền số

Lộ trình chuyển đổi sang mô hình chính quyền số

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ HƯỚNG ĐẾN

CHÍNH QUYỀN SỐ

 

© 2020 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Thành phố Hồ Chí Minh| Thiết kế bởi HCMICTI

// ]]>