Triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển CQĐT - Chính quyền số

Các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển Chính quyền điện tử

Xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố

Triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân

Ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước

Phát triển Kho dữ liệu dùng chung và Hệ sinh thái dữ liệu mở

Kế hoạch số hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu số hóa phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ HƯỚNG ĐẾN

CHÍNH QUYỀN SỐ

 

© 2020 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Thành phố Hồ Chí Minh| Thiết kế bởi HCMICTI

// ]]>